Informujemy - Edukujemy - Wspieramy

Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider
środa, 14 listopad 2012 12:48

1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o odpadach. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 roku wprowadzając szereg nowych, niepraktykowanych wcześniej w Polsce uregulowań w zakresie gospodarowania odpadami.


JAKI JEST TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN?

12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rady gmin są zobowiązane podjąć uchwały, które powinny wejść w życie nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 r. i przewiduje stopniowe wprowadzanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który ostatecznie wprowadzony zostanie 30 czerwca 2013 r.
 

CO NOWA USTAWA OZNACZA DLA GMIN?

Dla gmin to nie lada wyzwanie. W nowej rzeczywistości prawnej gminy odpowiedzialne są za większość zadań związanych z odebraniem i zagospodarowaniem odpadów z terenu, którym administrują. Kluczowym obowiązkiem jest wyznaczenie w drodze uchwały rady gminy / rady miasta opłaty za wywóz odpadów, wybór przedsiębiorcy, który te odpady odbierze (w drodze przetargu) oraz nadzór nad właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmą koszty:
− odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
− tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
− obsługi administracyjnej tego systemu.

Gminy nie wydają już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nowym obowiązkiem jest prowadzenie przez nie Rejestrów Działalności Regulowanej, o wpis do których winni ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (działalność w oparciu o zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych prowadzona może być tylko do końca 2012 roku). Bez wpisów do rejestrów przedsiębiorcy nie będą mogli przystąpić do przetargów na odbiór odpadów, które ogłaszać będą gminy.

Do końca 2012 roku gminy muszą uporać się z opracowaniem i uchwaleniem nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy tak, by zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2013 r.

Do tego czasu bezwzględnie muszą być już podjęte uchwały w sprawie:
- stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty,
- wzoru deklaracji, terminu złożenia pierwszej deklaracji przez mieszkańców,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę.

Zniesiony został obowiązek opracowywania przez gminy i powiaty gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami. Plany gospodarki odpadami opracowywane będą tylko na poziomie krajowym i wojewódzkim. Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. Uchwała ta jest aktem prawa miejscowego, co oznacza że jej zapisy są prawem powszechnie obowiązującym (czyli obligują wszystkie samorządy województwa pomorskiego).

Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa:
- podział na regiony gospodarki odpadami wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu;
- regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
- instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii.

Mnogość zmian powoduje, że niezbędnym także jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej przez gminy na temat nowego systemu gospodarowania odpadami, w tym praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, wynikających z podjętych uchwał.

Na gminy został nałożony obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych następujących frakcji odpadów:
- 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
- 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

W przypadku odpadów ulegających biodegradacji gminy zobowiązane są ograniczyć masę tych odpadów kierowanych na składowiska. Do 16 lipca 2013 r. składować można nie więcej niż 50%, natomiast do 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Podsumowując, w świetle zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami, gminy zobligowane są m.in. do:

- budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

- objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

- nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

- wprowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

- stworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy oraz wskazanie miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

- zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

- prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- przeprowadzania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

- prowadzenia Rejestru Działalności Regulowanej, skupiającego podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- udostępnienia na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania odpadów, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

CO NOWA USTAWA OZNACZA DLA PRZECIĘTNEGO MIESZKAŃCA?

 
Przede wszystkim brak konieczności samodzielnego szukania firm zajmujących się odbiorem odpadów i brak obowiązku podpisywania jednostkowych umów. Ten obowiązek spoczywa teraz na gminach.

To nie koniec udogodnień. Od przyszłego roku mieszkańcy nie będą musieli się zastanawiać gdzie i kiedy oddać zużyte meble, sprzęt AGD czy baterie i przeterminowane leki. Gminy zorganizują i wskażą mieszkańcom punkty odbioru tego typu odpadów. W zamian za to mieszkańcy wnosić będą obowiązkowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. podatek śmieciowy), których wysokość w drodze uchwały ustali rada gminy. Podatek śmieciowy, podobnie jak podatek od nieruchomości będzie należało wpłacać na konto urzędu gminy/miasta.

Dodatkowo każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tzn. wskazanie czy decyduje się wnosić opłatę standardową czy pomniejszoną, jeśli wdroży segregację odpadów. Nowością jest bowiem wprowadzenie zasady „ekologiczni płacą mniej”, według której segregowanie odpadów u źródła będzie miało ekonomiczny wymiar dla kieszeni każdego mieszkańca, ponieważ takie działanie będzie obowiązkowo premiowane niższymi, korzystnymi stawkami opłat za odbiór odpadów.

Nierealizowanie obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadów (a więc nieprzestrzeganie zapisów nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie) będzie skutkować sankcjami. Wobec uchylających się od płacenia będą stosowane te same przepisy jak do egzekucji administracyjnej podatków.

Podsumowując zmiany ustawy powodują nowe obowiązki dla mieszkańców:

- brak konieczności samodzielnego szukania firm zajmujących się odbiorem odpadów;

- obowiązek wnoszenia „podatku śmieciowego” - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- obowiązek złożenia deklaracji do urzędu gminy o wysokości opłaty (decyzja czy ponosimy opłatę standardową czy obniżoną - dla tych co zdecydują się segregować odpady);

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie ustanowionym przez radę gminy.

359 komentarzy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.FINANSOWANIE


PARTNERZYKOORDYNATOR