Informujemy - Edukujemy - Wspieramy

Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider
czwartek, 04 lipiec 2013 06:35

68 samorządów gminnych województwa pomorskiego przygotowanych do odpadowych kampanii informacyjno-edukacyjnych. W okresie od 23 kwietnia do 14 czerwca 2013 roku w ramach kampanii PORZĄDNE POMORZE, odbył się cykl 15 szkoleń pt. Odpady- śmieci czy surowce?, w których wzięły udział 256 osoby. Na etapie planowania szkoleń zakładana liczba uczestników to 210 osób. 

Na czym polegały szkolenia.
Celem szkoleń było zaprezentowanie pakietu edukacyjnego Odpady - śmieci czy surowce? oraz wzmocnienie, poprzez przećwiczenie przez uczestników profesjonalnych narzędzi edukacyjnych, informacyjnych i animacyjnych w zakresie przygotowywania i prowadzenie lokalnych kampanii społecznych nt gospodarki odpadami. Uczestnicy szkoleń zostali przygotowaniu do prowadzenia odpadowych kampanii społecznych w samorządach gminnych województwa pomorskiego.

Szkolenie oparte były o cykl efektywnej nauki Davida Kolba. Szkolenie składało się z 3 bloków merytorycznych:

Blok 1: Prezentacja kampanii PORZĄDNE POMORZE, oraz założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018.
Blok 2: Zwiedzanie Zakładu Gospodarki Odpadami- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Blok 3: Trening gier, ćwiczeń, zabaw edukacyjnych. Praca w grupach warsztatowych. Tematy warsztatów: Cykl życia odpadu. Dlaczego odpady są niebezpieczne?, Odpady w przyrodzie. Segregacja odpadów, jako element wydarzeń kulturalnych w gminie. Odpady, jako główny temat spotkania z mieszkańcami. Plakat, ulotka, internet - jak tworzyć informacje dla mieszkańców? Z czego wynika cena za odpady?

Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiet szkoleniowy: pakiet edukacyjny Odpady- śmieci czy surowce? nagrany na płycie CD torby ekologicznej, magnesów z notatnikiem, granulatu i płatków PET przekazanych przez firmę POLOWAT, preformy butelek, plakatów i broszur Jak TY segregujesz odpady?

Do samorządów gminnych które uczestniczyły w szkoleniach zostanie przekazany pakiet 480 plansz edukacyjnych, prezentujących różnorodną problematykę gospodarki odpadami:
 

Kto brał udział w szkoleniach?
W 15 szkoleniach wzięło udział 252 osoby z 68 gmin województwa pomorskiego. Wykaz gmin, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniach Odpady- śmieci czy surowce?

Uczestnikami szkoleń byli: pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za gospodarkę odpadami, pracownicy Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOKI), sołtysi, członkowie rad sołeckich i rad osiedlowych, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, nauczyciele, edukatorzy, pracownicy parków krajobrazowych, leśnicy, przedsiębiorcy, aktywni mieszkańcy, przedstawiciele komunalnych związków gminnych działających na terenie woj. pomorskiego.


Logistyka szkoleń

Szkolenia przeprowadzone były w 7 Regionach Gospodarki Województwa Pomorskiego. W regionach: Szadółki, Północny, EkoDolina, Wschodni, Południowy, Południowo-zachodni Północny, odbyły się po 2 szkolenia. W regionie Północno-zachodnim odbyło się 1 szkolenie. Szkolenia, dzięki partnerskiemu podejściu przez dyrektorów lub kierowników zakładów do realizacji kampanii, przeprowadzone były na terenie poszczególnych Zakładów gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego, wskazanych przez Plan Gospodarki odpadami Województwa Pomorskiego jako tzw. RIPOKI czyli Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Oprócz podstawowych szkoleń przeprowadzone zostały również 2 szkolenia dodatkowe. Pierwsze szkolenie poświęcone było problemom śmieci na terenie gmin turystycznych woj. pomorskiego, natomiast drugie szkolenie poświęcone było gminnym programom Edukacji odpadowej. Potrzeba tych szkoleń została zgłoszona przez uczestników oraz Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku. Rekrutacja uczestników prowadzone była przez sieć 5 koordynatorów regionalnych kampanii PORZĄDNE POMORZE. Podczas procesu rekrutacji wykorzystano specjalnie przygotowane narzędzie rekrutacyjne na portalu www.porządnepomorze.pl


Zielone wydarzenia

Szkolenia realizowane były w Zielonym Standardzie tzn. przy realizacji szkoleń staraliśmy się minimalizować wpływ naszych działań na środowisko naturalne.  Zielone Wydarzenie (ang. sustainable event, green event) –niezależnie od tematyki, na każdym etapie przygotowań i realizacji jest przyjazne dla środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie innowacji ekologicznych i społecznych. Chcieliśmy również zachęcić uczestników szkoleń do Car poolingu, czyli wspólnego dojazdu na szkolenia. Wdrażanie Zielonego Standardu odbywało się w partnerstwie z Fundacją Aeris Futuro, w ramach projektu ZIELONE WYDARZENIA dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 

Organizator szkoleń
Organizatorem szkoleń było Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. Koordynator wojewódzkiej kampanii PORZĄDNE POMORZE. ...ekologia z ludźmi i dla ludzi… to misja działalności Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji. Od 12lat odpowiada na potrzeby aktywnych obywateli, chcących wdrażać projekty społeczno-ekologiczne. Doświadczenia w dziedzinie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie zdobyło m.in. poprzez realizację projektów nt gospodarki odpadami i edukacji odpadowej w szkołach, przy współpracy z kwidzyńskimi nauczycielami. Od 8 lat realizuje kompleksowy program edukacji nieformalnej- Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna, dzięki któremu wdrażane są założenia Agendy 21 Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla miasta Kwidzyna w obszarach związanych z edukacją ekologiczną, w tym gospodarką odpadami. Stowarzyszanie podejmuje działania o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. O szczegółach można przeczytać na naszych stronach internetowych: www.ekokwidzyn.pl www.porzadnepomorze.pl www.odpady.ekokwidzyn.pl www.benowo.pl www.evs.ekokwidzyn.pl www.ecocitizen.eu. Szkolenia prowadzone były przez trenerów Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa: Ewę Romanow-Pękal i Janusza Kowalaka.
 

Szklenia w opinii uczestników
W ocenie uczestników szkolenia były bardzo przydatne i pragmatyczne. Interesujące dla uczestników były pobyty na terenie zakładów gospodarki odpadami i możliwość zapoznania się ze szczegółowymi rozwiązaniami nt. selektywnej zbiórki odpadów na terenie danego zakładu. Wysoko zostały ocenione materiały szkoleniowe, zwłaszcza pakiet edukacyjny: Odpady – śmieci czy surowce? Oraz pozostałe materiały - torba ekologiczna, materiały pomocnicze- preformy, granulat PET, magnesy, plakaty i broszury. Uczestnicy podkreślali wielokrotnie przydatność i użyteczność tego typu materiałów szkoleniowych. Ważne było dla uczestników pozyskanie danych z planu gospodarki odpadami województwa pomorskiego np. dane nt gmin posiadających najmniejszy i największy strumień odpadów komunalnych. Uczestnicy podkreślali dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie trenerów w temacie prowadzonego szkolenia. Inspiracją do podejmowania działań w samorządach lokalnych były prezentowane w trakcie szkolenia konkretne pomysły na wykonanie materiałów informacyjnych – plakaty, broszury, karty edukacyjne, przykładowe aranżacje designowe materiałów informacyjnych prezentowanych w przestrzeni publicznej.

Grupy szkoleniowe były bardzo różnorodne. Uczestnicy szkoleń w poszczególnych regionach gospodarki odpadami reprezentowali zarówno instytucje publiczne, przedsiębiorców jak również sektor pozarządowy. Taka różnorodność umożliwiła interesującą wymianę poglądów np. na temat przyjętych rozwiązań co do systemów naliczania opłat w gminach lub przyjętego systemu zbiórki odpadów w danym regionie gospodarki odpadami lub gminie. Metodologie prac z różnymi grupami mieszkańców, wiedzę nt. tego jak konstruować narzędzia komunikacyjne z mieszkańcami. Jako wartość dodatnią szkoleń uczestnicy wskazali również miłą i przyjazną atmosferę oraz zaangażowanie prowadzących w dialog z uczestnikami. Pozytywnie również został oceniony catering przygotowywany wg standardu Zielonych Wydarzeń. Z przeanalizowanych ankiet wynika, że uczestnicy nie przedstawili fundamentalnych uwag co do procesu przygotowania i przeprowadzenia szkoleń.
 


Szkolenia w opinii trenerów

1. Ocena przebiegu procesu edukacyjnego uczestników; jaką wiedzę i umiejętności zdobyli uczestnicy szkoleń?
Podczas szkoleń uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zaproponowanym programie szkolenia, chętnie wykonywali poszczególne zadania, dopytywali o szczegóły, chętnie uczestniczyli w pracach grupowych. Można stwierdzić, iż proces edukacyjny przebiegał prawidłowo. Uczestnicy szkoleń są świadomi jak wykorzystać pakiet edukacyjny: Odpady- śmieci czy surowce w tworzeniu kampanii gminnych.
Mimo podobnych założeń programowych, każde szkolenie miało trochę inny przebieg, ze względu na specyfikę miejsca, różnorodność uczestników (różne grupy zawodowe i społeczne, środowisko wiejskie lub miejskie itp) , oczekiwania grupy.
Proces edukacyjny był zróżnicowany w zależności od regionu oraz od konkretnych grup odbiorców.
Zróżnicowanie grupy wpływało pozytywnie na przebieg procesu, umożliwiało wymianę poglądów i spojrzenie z różnych stron na poruszaną tematykę. Warto byłoby przeprowadzić monitoring wśród uczestników szkoleń z zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności .

2.Czy uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności? Jeżeli tak to w jaki sposób?
Uczestnicy byli zainteresowani programem szkoleniowym, aktywnie uczestniczyli w szkoleniu.
W ankietach wskazali na wysoką przydatność pakietu edukacyjnego- Odpady- śmieci czy surowce? Bardzo ważne dla uczestników okazało się zwiedzanie zakładów gospodarki odpadami. W trakcie szkolenia prezentowaliśmy różnorodne metody edukacyjne – takie, które da się zastosować np. w pracy z różnymi grupami społecznymi i w różnych instytucjach, np. szkoła, urząd gminy, czy przy okazji tworzenia różnych sytuacji edukacyjnych np. organizacji festynu gminnego, na spotkaniach sołeckich itp.

3. Jakie elementy szkolenia oceniacie najlepiej i dlaczego?
Praca warsztatowa polegająca na praktycznym rozwiązywaniu postawionych zadań. Proces edukacyjny przebiegał zgodnie z cyklem Davida Colba istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo na zastosowanie przez uczestników zdobytej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami , obawami oraz pomysłami. Otwarta postawa sprzyjała kreatywności podczas szkolenia i wprowadzała dobry dynamizm pracy. Połączenie warsztatów z wycieczką edukacyjną po zakładach zagospodarowania odpadów było bardzo wartościowe dla uczestników. Program szkolenia posiadał dobrą logikę indukcyjną, czyli przejście od informacji ogólnych do bardzo szczegółowych.

4. Czy wystąpiły jakieś kluczowe trudności (merytoryczne i organizacyjne) w realizacji programu szkolenia?
Nie wystąpiły trudności fundamentalnie powodujące zmianę w procesie organizacji i przebiegu szkoleń. Pojawiły się pojedyncze sytuacje, na które szybko reagowaliśmy: mała frekwencja uczestników szkolenia w Regionie Południowym,- konieczność szybkiego przeorganizowania warsztatu, ograniczenia czasowe na podjęcie wszystkich planowanych zagadnień, m.in. nie udało się wejść głębiej w zagadnienie planowania gminnej kampanii edukacyjnej. Przy kolejnych tego typu szkoleniach warto było by podzielić tematy na bardziej szczegółowe zagadnienia i przeprowadzić szkolenie w trybie dwudniowym.


Cykl szkoleń Odpady- śmieci czy surowce? realizowany był w ramach kampanii PORZĄDNE POMORZE dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków własnych Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa.

Partnerami kampanii są Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Gdańsku i Toruniu.

Patronat honorowy nad kampanią objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Galeria zdjęć szkoleń Odpady- śmieci czy surowce?

Koordynator wojewódzkiej kampanii PORZĄDNE POMORZE
Dominik Sudoł


87 komentarzy

 • Link do komentarza jjh6dbvac środa, 04 listopad 2015 10:45 napisane przez jjh6dbvac

  How long does http://aaafaqedmen.com/#canadian-pharmacy-viagra-porzadnepomorze.pl-qhl . Purchase orders now! Has your http://24medic7.com/#low-cost-viagra-porzadnepomorze.pl-qaj is by comparing prices from pharmacies the best options provided by trustworthy pharmacies before you http://webmedline24.com/#buy-viagra-porzadnepomorze.pl-epj remains in my system too long, should I be worried? Beneficial and effective treatment is desirable so http://edtreatmentvip.com/#cialis-price-porzadnepomorze.pl-kdu with confidence after you compare pharmacy prices Internet drugstores list their prices for http://medrxonline7.com/#buy-generic-cialis-porzadnepomorze.pl-puo .

 • Link do komentarza jjh6bvai wtorek, 03 listopad 2015 16:48 napisane przez jjh6bvai

  People check out the price of http://atlanticpharmusa7.com/#viagra-from-india-porzadnepomorze.pl-nsl at low prices, you’ll need to compare offers Looking for drugs at discounted prices? Buy here for good value http://24pharmusa7.com/#viagra-prescription-online-porzadnepomorze.pl-qgm delivered in days to give you essential treatment order our best ED meds today! Shop at http://8tadalafilonline.com/#cialis-soft-tab-porzadnepomorze.pl-rnt and various payment options when you buy online. Does taking http://exclusiveshoped.com/#cialis-pills-porzadnepomorze.pl-gmr to better manage symptoms Do your bit for the environment by checking the http://cialisonline51.com/#cialis-uk-porzadnepomorze.pl-hsm being it is discounted and it treats your medical condition

 • Link do komentarza jjfgofbvar poniedziałek, 02 listopad 2015 16:17 napisane przez jjfgofbvar

  Some don’t ask a sales clerk for the http://healthedmen.com/#online-pharmacy-viagra-porzadnepomorze.pl-jiu includes information. See the ED natural treatment options.| Be smart enough. Read http://medslistusamen.com/#what-happens-if-a-girl-takes-viagra-porzadnepomorze.pl-lup . What’s the difference between a http://sexualitypharmusa.com/#viagra-dose-porzadnepomorze.pl-kir from reputable pharmacies Great facts about ED at http://7pharmusa24.com/#cheap-viagra-porzadnepomorze.pl-ypx . The sites offer information about the drug and price of http://thehealthmens.com/#viagra-uk-porzadnepomorze.pl-buv ? What are the drawbacks?

 • Link do komentarza webmail.aol.com niedziela, 18 październik 2015 18:47 napisane przez webmail.aol.com

  In addition, right under these boxes is often a link for the AOL
  conditions.

 • Link do komentarza Travisbony piątek, 02 październik 2015 04:28 napisane przez Travisbony

  When the client is not able to obtain rid of the habit on their very own, Antabuse is used for persistent addiction to alcohol cases. The patient taking Antabuse needs to be totally knowledgeable about the impacts it can cause if any kind of quantities of liquor are eaten. You have to not share Antabuse regarding various other people who are most likely to consume liquor, since it can albuterol trigger possibly unsafe and undesirable reactions in them. This might occur to even fairly generic for hydrochlorothiazide youthful guys, particularly if they have hereditary susceptibility. In unusual cases, Avalide can cause a problem that leads to the malfunction of skeletal muscle mass cells, bring about renal generic hydrochlorothiazide failing. If you are seeking an offer that would be a little bit much more helpful than you are used to, you perform the appropriate track. On our comparison web page, you will certainly discover everything and a lot much more. A couple of weeks ago we began a research, and would certainly indocin like to offer you the outcomes of it on our contrast page now. Orlistat (Xenical) is a reliable medicine recommended for people that are overweight and could additionally have various other health troubles celebrex - such as cardiovascular disease or higher blood tension. Acomplia will certainly lessen your sensation of appetite metformin and aid you consume less with much less initiative. The MIC values obtained should be translated baseding on cipro cheap the complying with criteria. The buy generic antabuse client needs to not attempt to take Erythromycin for various other kind of infection (fungal or viral) and should inform the physician if they have myasthenia gravis or liver disease, as well as if they are making use of ergotamine, cholesterol-lowering medications, carbamazepine, valproic acid, various other anti-biotics, triazolam, dihydroergotamine, theophylline, alprazolam, phenytoin or blood slimmers. Missing your doses will generic keflex impact the efficiency of your therapy with Propecia. In some of those instances generic amitriptyline online your amount could require to be adjusted, while in various other cases your wellness care provider will advise taking a reduced or greater dosage for you to gain from the procedure as long as feasible. This has to do with the ventolin fact higher blood tension can not be cured - in lieu of kept under command. Overdose signs and symptoms may consist of uneasyness, tingly feeling, fever, uneven heart rate, vomiting, buy trazodone and also peing less than common or not in any way. Avoid integrating Deltasone with any type of quantities of alcoholic beverages, as the interaction could induce unpleasant signs. Also make certain you consult your physician prior to taking any other medications together with Deltasone. Make certain you pointed out any one of the following ones or make a checklist if you augmentin are visiting take some of them: ketoconazole, pain killers, seizure medicines, diuretics, blood thinners, rifampin, and dental blood insulin or diabetes medicines. Some acyclovir adverse effects may not need any kind of cymbalta medical attention. This damaging impact ampicillin usually takes place within 2 − 3 weeks of the commencement of treatment. It's vital that you inform your health treatment supplier regarding any type of health problem you have actually ever before been detected with - lipitor mg as a few of them could possibly become danger aspects for creating major negative side effects or can make your therapy less effective.

 • Link do komentarza Robertgox środa, 30 wrzesień 2015 11:50 napisane przez Robertgox

  fluoxetine

 • Link do komentarza purchase clomid niedziela, 20 wrzesień 2015 06:47 napisane przez purchase clomid

  say thanks to a lot for your site it assists a great deal.

 • Link do komentarza cheap cialis niedziela, 13 wrzesień 2015 01:24 napisane przez cheap cialis

  Good web page you possess right here.

 • Link do komentarza cialis price niedziela, 13 wrzesień 2015 01:16 napisane przez cialis price

  Many thanks very handy. Will share website with my good friends.

 • Link do komentarza synthetic oil change near me poniedziałek, 24 sierpień 2015 13:37 napisane przez synthetic oil change near me

  Do you feel like you can make an improved decision now next time your car is in need.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.FINANSOWANIE


PARTNERZYKOORDYNATOR