Informujemy - Edukujemy - Wspieramy

Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider
czwartek, 04 lipiec 2013 06:35

68 samorządów gminnych województwa pomorskiego przygotowanych do odpadowych kampanii informacyjno-edukacyjnych. W okresie od 23 kwietnia do 14 czerwca 2013 roku w ramach kampanii PORZĄDNE POMORZE, odbył się cykl 15 szkoleń pt. Odpady- śmieci czy surowce?, w których wzięły udział 256 osoby. Na etapie planowania szkoleń zakładana liczba uczestników to 210 osób. 

Na czym polegały szkolenia.
Celem szkoleń było zaprezentowanie pakietu edukacyjnego Odpady - śmieci czy surowce? oraz wzmocnienie, poprzez przećwiczenie przez uczestników profesjonalnych narzędzi edukacyjnych, informacyjnych i animacyjnych w zakresie przygotowywania i prowadzenie lokalnych kampanii społecznych nt gospodarki odpadami. Uczestnicy szkoleń zostali przygotowaniu do prowadzenia odpadowych kampanii społecznych w samorządach gminnych województwa pomorskiego.

Szkolenie oparte były o cykl efektywnej nauki Davida Kolba. Szkolenie składało się z 3 bloków merytorycznych:

Blok 1: Prezentacja kampanii PORZĄDNE POMORZE, oraz założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018.
Blok 2: Zwiedzanie Zakładu Gospodarki Odpadami- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Blok 3: Trening gier, ćwiczeń, zabaw edukacyjnych. Praca w grupach warsztatowych. Tematy warsztatów: Cykl życia odpadu. Dlaczego odpady są niebezpieczne?, Odpady w przyrodzie. Segregacja odpadów, jako element wydarzeń kulturalnych w gminie. Odpady, jako główny temat spotkania z mieszkańcami. Plakat, ulotka, internet - jak tworzyć informacje dla mieszkańców? Z czego wynika cena za odpady?

Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiet szkoleniowy: pakiet edukacyjny Odpady- śmieci czy surowce? nagrany na płycie CD torby ekologicznej, magnesów z notatnikiem, granulatu i płatków PET przekazanych przez firmę POLOWAT, preformy butelek, plakatów i broszur Jak TY segregujesz odpady?

Do samorządów gminnych które uczestniczyły w szkoleniach zostanie przekazany pakiet 480 plansz edukacyjnych, prezentujących różnorodną problematykę gospodarki odpadami:
 

Kto brał udział w szkoleniach?
W 15 szkoleniach wzięło udział 252 osoby z 68 gmin województwa pomorskiego. Wykaz gmin, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniach Odpady- śmieci czy surowce?

Uczestnikami szkoleń byli: pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za gospodarkę odpadami, pracownicy Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOKI), sołtysi, członkowie rad sołeckich i rad osiedlowych, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, nauczyciele, edukatorzy, pracownicy parków krajobrazowych, leśnicy, przedsiębiorcy, aktywni mieszkańcy, przedstawiciele komunalnych związków gminnych działających na terenie woj. pomorskiego.


Logistyka szkoleń

Szkolenia przeprowadzone były w 7 Regionach Gospodarki Województwa Pomorskiego. W regionach: Szadółki, Północny, EkoDolina, Wschodni, Południowy, Południowo-zachodni Północny, odbyły się po 2 szkolenia. W regionie Północno-zachodnim odbyło się 1 szkolenie. Szkolenia, dzięki partnerskiemu podejściu przez dyrektorów lub kierowników zakładów do realizacji kampanii, przeprowadzone były na terenie poszczególnych Zakładów gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego, wskazanych przez Plan Gospodarki odpadami Województwa Pomorskiego jako tzw. RIPOKI czyli Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Oprócz podstawowych szkoleń przeprowadzone zostały również 2 szkolenia dodatkowe. Pierwsze szkolenie poświęcone było problemom śmieci na terenie gmin turystycznych woj. pomorskiego, natomiast drugie szkolenie poświęcone było gminnym programom Edukacji odpadowej. Potrzeba tych szkoleń została zgłoszona przez uczestników oraz Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku. Rekrutacja uczestników prowadzone była przez sieć 5 koordynatorów regionalnych kampanii PORZĄDNE POMORZE. Podczas procesu rekrutacji wykorzystano specjalnie przygotowane narzędzie rekrutacyjne na portalu www.porządnepomorze.pl


Zielone wydarzenia

Szkolenia realizowane były w Zielonym Standardzie tzn. przy realizacji szkoleń staraliśmy się minimalizować wpływ naszych działań na środowisko naturalne.  Zielone Wydarzenie (ang. sustainable event, green event) –niezależnie od tematyki, na każdym etapie przygotowań i realizacji jest przyjazne dla środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie innowacji ekologicznych i społecznych. Chcieliśmy również zachęcić uczestników szkoleń do Car poolingu, czyli wspólnego dojazdu na szkolenia. Wdrażanie Zielonego Standardu odbywało się w partnerstwie z Fundacją Aeris Futuro, w ramach projektu ZIELONE WYDARZENIA dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 

Organizator szkoleń
Organizatorem szkoleń było Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. Koordynator wojewódzkiej kampanii PORZĄDNE POMORZE. ...ekologia z ludźmi i dla ludzi… to misja działalności Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji. Od 12lat odpowiada na potrzeby aktywnych obywateli, chcących wdrażać projekty społeczno-ekologiczne. Doświadczenia w dziedzinie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie zdobyło m.in. poprzez realizację projektów nt gospodarki odpadami i edukacji odpadowej w szkołach, przy współpracy z kwidzyńskimi nauczycielami. Od 8 lat realizuje kompleksowy program edukacji nieformalnej- Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna, dzięki któremu wdrażane są założenia Agendy 21 Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla miasta Kwidzyna w obszarach związanych z edukacją ekologiczną, w tym gospodarką odpadami. Stowarzyszanie podejmuje działania o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. O szczegółach można przeczytać na naszych stronach internetowych: www.ekokwidzyn.pl www.porzadnepomorze.pl www.odpady.ekokwidzyn.pl www.benowo.pl www.evs.ekokwidzyn.pl www.ecocitizen.eu. Szkolenia prowadzone były przez trenerów Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa: Ewę Romanow-Pękal i Janusza Kowalaka.
 

Szklenia w opinii uczestników
W ocenie uczestników szkolenia były bardzo przydatne i pragmatyczne. Interesujące dla uczestników były pobyty na terenie zakładów gospodarki odpadami i możliwość zapoznania się ze szczegółowymi rozwiązaniami nt. selektywnej zbiórki odpadów na terenie danego zakładu. Wysoko zostały ocenione materiały szkoleniowe, zwłaszcza pakiet edukacyjny: Odpady – śmieci czy surowce? Oraz pozostałe materiały - torba ekologiczna, materiały pomocnicze- preformy, granulat PET, magnesy, plakaty i broszury. Uczestnicy podkreślali wielokrotnie przydatność i użyteczność tego typu materiałów szkoleniowych. Ważne było dla uczestników pozyskanie danych z planu gospodarki odpadami województwa pomorskiego np. dane nt gmin posiadających najmniejszy i największy strumień odpadów komunalnych. Uczestnicy podkreślali dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie trenerów w temacie prowadzonego szkolenia. Inspiracją do podejmowania działań w samorządach lokalnych były prezentowane w trakcie szkolenia konkretne pomysły na wykonanie materiałów informacyjnych – plakaty, broszury, karty edukacyjne, przykładowe aranżacje designowe materiałów informacyjnych prezentowanych w przestrzeni publicznej.

Grupy szkoleniowe były bardzo różnorodne. Uczestnicy szkoleń w poszczególnych regionach gospodarki odpadami reprezentowali zarówno instytucje publiczne, przedsiębiorców jak również sektor pozarządowy. Taka różnorodność umożliwiła interesującą wymianę poglądów np. na temat przyjętych rozwiązań co do systemów naliczania opłat w gminach lub przyjętego systemu zbiórki odpadów w danym regionie gospodarki odpadami lub gminie. Metodologie prac z różnymi grupami mieszkańców, wiedzę nt. tego jak konstruować narzędzia komunikacyjne z mieszkańcami. Jako wartość dodatnią szkoleń uczestnicy wskazali również miłą i przyjazną atmosferę oraz zaangażowanie prowadzących w dialog z uczestnikami. Pozytywnie również został oceniony catering przygotowywany wg standardu Zielonych Wydarzeń. Z przeanalizowanych ankiet wynika, że uczestnicy nie przedstawili fundamentalnych uwag co do procesu przygotowania i przeprowadzenia szkoleń.
 


Szkolenia w opinii trenerów

1. Ocena przebiegu procesu edukacyjnego uczestników; jaką wiedzę i umiejętności zdobyli uczestnicy szkoleń?
Podczas szkoleń uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zaproponowanym programie szkolenia, chętnie wykonywali poszczególne zadania, dopytywali o szczegóły, chętnie uczestniczyli w pracach grupowych. Można stwierdzić, iż proces edukacyjny przebiegał prawidłowo. Uczestnicy szkoleń są świadomi jak wykorzystać pakiet edukacyjny: Odpady- śmieci czy surowce w tworzeniu kampanii gminnych.
Mimo podobnych założeń programowych, każde szkolenie miało trochę inny przebieg, ze względu na specyfikę miejsca, różnorodność uczestników (różne grupy zawodowe i społeczne, środowisko wiejskie lub miejskie itp) , oczekiwania grupy.
Proces edukacyjny był zróżnicowany w zależności od regionu oraz od konkretnych grup odbiorców.
Zróżnicowanie grupy wpływało pozytywnie na przebieg procesu, umożliwiało wymianę poglądów i spojrzenie z różnych stron na poruszaną tematykę. Warto byłoby przeprowadzić monitoring wśród uczestników szkoleń z zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności .

2.Czy uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności? Jeżeli tak to w jaki sposób?
Uczestnicy byli zainteresowani programem szkoleniowym, aktywnie uczestniczyli w szkoleniu.
W ankietach wskazali na wysoką przydatność pakietu edukacyjnego- Odpady- śmieci czy surowce? Bardzo ważne dla uczestników okazało się zwiedzanie zakładów gospodarki odpadami. W trakcie szkolenia prezentowaliśmy różnorodne metody edukacyjne – takie, które da się zastosować np. w pracy z różnymi grupami społecznymi i w różnych instytucjach, np. szkoła, urząd gminy, czy przy okazji tworzenia różnych sytuacji edukacyjnych np. organizacji festynu gminnego, na spotkaniach sołeckich itp.

3. Jakie elementy szkolenia oceniacie najlepiej i dlaczego?
Praca warsztatowa polegająca na praktycznym rozwiązywaniu postawionych zadań. Proces edukacyjny przebiegał zgodnie z cyklem Davida Colba istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo na zastosowanie przez uczestników zdobytej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami , obawami oraz pomysłami. Otwarta postawa sprzyjała kreatywności podczas szkolenia i wprowadzała dobry dynamizm pracy. Połączenie warsztatów z wycieczką edukacyjną po zakładach zagospodarowania odpadów było bardzo wartościowe dla uczestników. Program szkolenia posiadał dobrą logikę indukcyjną, czyli przejście od informacji ogólnych do bardzo szczegółowych.

4. Czy wystąpiły jakieś kluczowe trudności (merytoryczne i organizacyjne) w realizacji programu szkolenia?
Nie wystąpiły trudności fundamentalnie powodujące zmianę w procesie organizacji i przebiegu szkoleń. Pojawiły się pojedyncze sytuacje, na które szybko reagowaliśmy: mała frekwencja uczestników szkolenia w Regionie Południowym,- konieczność szybkiego przeorganizowania warsztatu, ograniczenia czasowe na podjęcie wszystkich planowanych zagadnień, m.in. nie udało się wejść głębiej w zagadnienie planowania gminnej kampanii edukacyjnej. Przy kolejnych tego typu szkoleniach warto było by podzielić tematy na bardziej szczegółowe zagadnienia i przeprowadzić szkolenie w trybie dwudniowym.


Cykl szkoleń Odpady- śmieci czy surowce? realizowany był w ramach kampanii PORZĄDNE POMORZE dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków własnych Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa.

Partnerami kampanii są Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Gdańsku i Toruniu.

Patronat honorowy nad kampanią objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Galeria zdjęć szkoleń Odpady- śmieci czy surowce?

Koordynator wojewódzkiej kampanii PORZĄDNE POMORZE
Dominik Sudoł


87 komentarzy

 • Link do komentarza cialis czwartek, 02 lipiec 2015 11:19 napisane przez cialis

  Very good article. I will be experiencing a few of these issues as well..

 • Link do komentarza canadian pharmacies shipping to usa niedziela, 21 czerwiec 2015 09:45 napisane przez canadian pharmacies shipping to usa

  Appreciate this post. Let me try it out.

 • Link do komentarza https://www.123titleloansonline.com wtorek, 09 czerwiec 2015 06:35 napisane przez https://www.123titleloansonline.com

  How to Start Your Own Bad Credit Auto Loan Company; How to
  Start a Title Loan Company; How to Start a Car. A auto
  title loan is intended to get a short-term loan that
  can help you get through financial emergencies.

 • Link do komentarza Canadian pharmacy czwartek, 21 maj 2015 21:52 napisane przez Canadian pharmacy

  I've been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any
  interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.
  Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much
  more useful than ever before.

 • Link do komentarza the rx .com czwartek, 21 maj 2015 06:46 napisane przez the rx .com

  Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over.
  I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will
  be tweeting this to my followers! Exceptional blog and brilliant
  design.

 • Link do komentarza 2015 czwartek, 21 maj 2015 03:42 napisane przez 2015

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?

 • Link do komentarza мужские часы breitling poniedziałek, 18 maj 2015 12:18 napisane przez мужские часы breitling

  Деяния мужские часы breitling беретик родное
  правило в швейцарских горках Юра,
  городке Сент-Имье, в каком месте в 1884 годку собственную маленькую виртуозную раскрыть Единица Брайтлинг.
  Принципиальный часовой мастер так
  интересно и активно совершенствовал
  родное создание хронометров, что уже после 8 парение открыл огромную мануфактуру в
  Ла-Шо-де-Фон. Став очевидцем расцвета авиации,
  Брайтлинг осознал, что подлинное призвание его произведений – парить.

  В 1906 году он разработал 1-ый версию тахиметрической
  шкалы – сейчас данной линейкой оснащается большая часть спортивных часов.


  Сначала XX столетия возьми мануфактуре http://bzaizai.com/member.asp?action=view&memName=MeganLockard298 был сотворен
  один из первых наручных хронографов.
  К тому эпизоду во главе
  компании стоял Гастон Брайтлинг, сын основоположника.
  Имея цель повышения эргономичности своих хронографов дьявол придумал в 1915
  году независимую клавишу управления счетчиком – симпатия ответствовала за пуск,
  остановку и обнуление. Позже, в 1923-м хронографы http://tptavern.com/index.php/component/k2/itemlist/user/71179 уже имели возможность суммировать некоторое количество отрезков времени – запуск
  и остановка счетчика исполнялись
  единичной клавишей, а заводная
  головка отвечала из-за сброс показаний.

  Это был реальный прорыв по части хронометража.

  Закончил эволюцию хронографа
  Вилли Брайтлинг – адепт 3 поколения династии часовщиков.
  Он разработал и запатентовал вторую независимую кнопку хронографа с функцией обнуления.
  Конструкция оказалась настолько совершенной, что безвыездно швейцарские мануфактуры вскоре обрели её за
  идеал. с тех пор строение системы управления хронографом фактически не менялось.


  Первый официальный полет http://tony.byethost32.com/shoutbox/utama.php состоялся в 1931
  годку – тогда фирма придумала дебютный ребордный хронограф про
  самолета. Дьявол с легкостью прошел серьезную испытание
  возьми прочность, эргономичность и точность вверху, а Breilting тем завоевал репутацию достоверного производителя «инструментов
  про профессионалов». Позднее статус именно так станет именовать все имеющиеся часовые творения, приуроченные к летчикам,
  автомобилистам, альпинистам, дайверам и пр.


  В дни 2-ой вселенской войны ребордные хронографы http://stinalill.bloggplatsen.se/gilla/?url=http://rutrends.net/?p=2578 отвечали из-за
  точность полетов истребителей
  вооруженных мощи пары стран, в
  том числе Королевского военно-воздушного гарнизона Великобритании.

  В 1942 году компания отпустила первые момент с патентованной круговой логарифмической линейкой, которые возымели широко знаменитое сейчас
  название Chronomat. Этот наручный фотохронограф работал тахометром, дальнометром,
  пульсометром, позволял производить умножение, деление,
  а также ряд других расчетов.
  http://imgx9.com/main/breitling_watch_997141 Линию Chronomat,
  которая сподобилась свидетельствовать 2 величавых исторических годовщины Breilting, замерзла флагманской
  в портфолио бренда. Данные момент знамениты на земле и возьми небосводе, практически во всех уголках дольного шара.
  Chronomat верен, устойчив к внешним действиям, предельно грызен,
  эргономичен и высокофункционален.


  В 1957 году мануфактурой имелась разработана сбруя про повозочного купания
  – Superocean. Ее современный наследник –
  винтажная линия Superocean Heritage 42,
  оставившая все основные черты лица 1-ый дайверских времен Breilting.
  Древний логотип в виде милый буквы «В»
  на циферблате, люминесцентная часовая указатель с треугольником, металлической браслет эластичного
  миланского плетения – любая мелочь
  рассказывает историю завоевания мореходных просторов хронометрами Breilting.


  Современное нововведение для безопасного дайвинга
  http://e-iasi.com/go.php?to=http://rutrends.net/?p=2578 – рваный безель, что вертится только в некоем направленности.


  Одна из самых культовых моделей http://weeklysports.co.uk/index.php/component/k2/item/26-kimi-raikkonen-fernando-alonso-and-lewis-hamilton-stand-between-sebastian-vettel-and-another-title – Navitimer –
  в 2012 годку отметила собственный 60 годовщина.
  Две логарифмические шкалы дозволяли стремительно произвести
  все важные навигацкие расчеты:
  среднюю скорость, пройденное расстояние, перевод топлива, скорость набора высоты и снижения,
  трансферт миль в километры
  и пр. Столь многофункциональный хронограф стремительно заслужил почтение и популярность посреди летчиков и стал очередным достоверным «инструментом про профессионалов».

  К тому же, Navitimer признан служебными на протяжении нескольких часов Ассоциации хозяев и пилотов легких судов.


  Наиболее важные, трудные и высокофункциональные разработки мануфактуры Breilting представлены в рамках собрании Professional.
  Данные момент не только
  лишь демонстрируют четкое время, они спасают жизнь.
  Стиль об необыкновенных часах Emergency и Emergency ІІ.
  Они оснащены интегрированным аварийным
  радиопередатчиком, кой работает на аэронавигационной частоте аварийного
  несчастья – http://www.mangaloremedia.com/index.php/news/glamour/item/702-mumbai-whiplash-to-release-in-the-oscar-week-in-india.

  Сигнал дается выражая благодарность патентованной разворачивающейся антенне.
  Так, в случае аварии или принужденной посадки пилот подает знак бедствия, по коему спасатели
  могут быстро и очень буквально определить его местонахождение.
  Презентованная в 2013 годку, модель
  Emergency ІІ, оснащена интегрированным индивидуальным радиолокационным маяком, перезаряжаемым аккумулятором, миниатюрным двухчастотным передатчиком, интегрированной антенной порядком, никак
  не имеющая аналогов в мире.
  Электронный хронограф Emergency II с аналоговым
  и числовым экраном обустроен вблизи других нужных функций:
  будильником, таймером, 2-ой
  часовым кушаком, многоязычным месяцесловом и индикатором заряда аккумулятора.

  Патентованный механизм http://safe.mn/U7d7 с термокомпенсацией в 10 раз поточнее
  стандартного кварцевого
  калибра.

  Прецизионный кварцевый механизм применен так же в популярной модели Breitling http://www.max.net.my/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=60699 Rattrapante.


  Безвыездно часовые машины мануфактуры Breilting закончились сертификацию Швейцарского Вуза испытания хронометров COSC (Controle
  Officiel Suisse des Chronometres). Взмыть в небеса или погрузиться на дно океана, перерезать пустыню либо достичь Нордового полюса – даже самая сложная миссия про
  времен Breitling постоянно выполнима.

 • Link do komentarza penegra sobota, 16 maj 2015 10:18 napisane przez penegra

  Asking questions are in fact fastidious thing if you are not understanding something totally, however this piece of writing provides pleasant
  understanding even.

 • Link do komentarza best paid survey sites piątek, 08 maj 2015 00:55 napisane przez best paid survey sites

  Wonderful article! This is thee kind of information that
  should be shared around the net. Disgrace on the seek engines
  for no longer positioning this put up upper!
  Come on over and visit my website . Thanks =)

 • Link do komentarza juguetes sexuales czwartek, 07 maj 2015 19:27 napisane przez juguetes sexuales

  Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard
  on. Any recommendations?

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.FINANSOWANIE


PARTNERZYKOORDYNATOR