Informujemy - Edukujemy - Wspieramy

Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider
czwartek, 04 lipiec 2013 06:35

68 samorządów gminnych województwa pomorskiego przygotowanych do odpadowych kampanii informacyjno-edukacyjnych. W okresie od 23 kwietnia do 14 czerwca 2013 roku w ramach kampanii PORZĄDNE POMORZE, odbył się cykl 15 szkoleń pt. Odpady- śmieci czy surowce?, w których wzięły udział 256 osoby. Na etapie planowania szkoleń zakładana liczba uczestników to 210 osób. 

Na czym polegały szkolenia.
Celem szkoleń było zaprezentowanie pakietu edukacyjnego Odpady - śmieci czy surowce? oraz wzmocnienie, poprzez przećwiczenie przez uczestników profesjonalnych narzędzi edukacyjnych, informacyjnych i animacyjnych w zakresie przygotowywania i prowadzenie lokalnych kampanii społecznych nt gospodarki odpadami. Uczestnicy szkoleń zostali przygotowaniu do prowadzenia odpadowych kampanii społecznych w samorządach gminnych województwa pomorskiego.

Szkolenie oparte były o cykl efektywnej nauki Davida Kolba. Szkolenie składało się z 3 bloków merytorycznych:

Blok 1: Prezentacja kampanii PORZĄDNE POMORZE, oraz założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018.
Blok 2: Zwiedzanie Zakładu Gospodarki Odpadami- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Blok 3: Trening gier, ćwiczeń, zabaw edukacyjnych. Praca w grupach warsztatowych. Tematy warsztatów: Cykl życia odpadu. Dlaczego odpady są niebezpieczne?, Odpady w przyrodzie. Segregacja odpadów, jako element wydarzeń kulturalnych w gminie. Odpady, jako główny temat spotkania z mieszkańcami. Plakat, ulotka, internet - jak tworzyć informacje dla mieszkańców? Z czego wynika cena za odpady?

Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiet szkoleniowy: pakiet edukacyjny Odpady- śmieci czy surowce? nagrany na płycie CD torby ekologicznej, magnesów z notatnikiem, granulatu i płatków PET przekazanych przez firmę POLOWAT, preformy butelek, plakatów i broszur Jak TY segregujesz odpady?

Do samorządów gminnych które uczestniczyły w szkoleniach zostanie przekazany pakiet 480 plansz edukacyjnych, prezentujących różnorodną problematykę gospodarki odpadami:
 

Kto brał udział w szkoleniach?
W 15 szkoleniach wzięło udział 252 osoby z 68 gmin województwa pomorskiego. Wykaz gmin, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniach Odpady- śmieci czy surowce?

Uczestnikami szkoleń byli: pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za gospodarkę odpadami, pracownicy Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOKI), sołtysi, członkowie rad sołeckich i rad osiedlowych, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, nauczyciele, edukatorzy, pracownicy parków krajobrazowych, leśnicy, przedsiębiorcy, aktywni mieszkańcy, przedstawiciele komunalnych związków gminnych działających na terenie woj. pomorskiego.


Logistyka szkoleń

Szkolenia przeprowadzone były w 7 Regionach Gospodarki Województwa Pomorskiego. W regionach: Szadółki, Północny, EkoDolina, Wschodni, Południowy, Południowo-zachodni Północny, odbyły się po 2 szkolenia. W regionie Północno-zachodnim odbyło się 1 szkolenie. Szkolenia, dzięki partnerskiemu podejściu przez dyrektorów lub kierowników zakładów do realizacji kampanii, przeprowadzone były na terenie poszczególnych Zakładów gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego, wskazanych przez Plan Gospodarki odpadami Województwa Pomorskiego jako tzw. RIPOKI czyli Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Oprócz podstawowych szkoleń przeprowadzone zostały również 2 szkolenia dodatkowe. Pierwsze szkolenie poświęcone było problemom śmieci na terenie gmin turystycznych woj. pomorskiego, natomiast drugie szkolenie poświęcone było gminnym programom Edukacji odpadowej. Potrzeba tych szkoleń została zgłoszona przez uczestników oraz Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku. Rekrutacja uczestników prowadzone była przez sieć 5 koordynatorów regionalnych kampanii PORZĄDNE POMORZE. Podczas procesu rekrutacji wykorzystano specjalnie przygotowane narzędzie rekrutacyjne na portalu www.porządnepomorze.pl


Zielone wydarzenia

Szkolenia realizowane były w Zielonym Standardzie tzn. przy realizacji szkoleń staraliśmy się minimalizować wpływ naszych działań na środowisko naturalne.  Zielone Wydarzenie (ang. sustainable event, green event) –niezależnie od tematyki, na każdym etapie przygotowań i realizacji jest przyjazne dla środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie innowacji ekologicznych i społecznych. Chcieliśmy również zachęcić uczestników szkoleń do Car poolingu, czyli wspólnego dojazdu na szkolenia. Wdrażanie Zielonego Standardu odbywało się w partnerstwie z Fundacją Aeris Futuro, w ramach projektu ZIELONE WYDARZENIA dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 

Organizator szkoleń
Organizatorem szkoleń było Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. Koordynator wojewódzkiej kampanii PORZĄDNE POMORZE. ...ekologia z ludźmi i dla ludzi… to misja działalności Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji. Od 12lat odpowiada na potrzeby aktywnych obywateli, chcących wdrażać projekty społeczno-ekologiczne. Doświadczenia w dziedzinie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie zdobyło m.in. poprzez realizację projektów nt gospodarki odpadami i edukacji odpadowej w szkołach, przy współpracy z kwidzyńskimi nauczycielami. Od 8 lat realizuje kompleksowy program edukacji nieformalnej- Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna, dzięki któremu wdrażane są założenia Agendy 21 Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla miasta Kwidzyna w obszarach związanych z edukacją ekologiczną, w tym gospodarką odpadami. Stowarzyszanie podejmuje działania o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. O szczegółach można przeczytać na naszych stronach internetowych: www.ekokwidzyn.pl www.porzadnepomorze.pl www.odpady.ekokwidzyn.pl www.benowo.pl www.evs.ekokwidzyn.pl www.ecocitizen.eu. Szkolenia prowadzone były przez trenerów Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa: Ewę Romanow-Pękal i Janusza Kowalaka.
 

Szklenia w opinii uczestników
W ocenie uczestników szkolenia były bardzo przydatne i pragmatyczne. Interesujące dla uczestników były pobyty na terenie zakładów gospodarki odpadami i możliwość zapoznania się ze szczegółowymi rozwiązaniami nt. selektywnej zbiórki odpadów na terenie danego zakładu. Wysoko zostały ocenione materiały szkoleniowe, zwłaszcza pakiet edukacyjny: Odpady – śmieci czy surowce? Oraz pozostałe materiały - torba ekologiczna, materiały pomocnicze- preformy, granulat PET, magnesy, plakaty i broszury. Uczestnicy podkreślali wielokrotnie przydatność i użyteczność tego typu materiałów szkoleniowych. Ważne było dla uczestników pozyskanie danych z planu gospodarki odpadami województwa pomorskiego np. dane nt gmin posiadających najmniejszy i największy strumień odpadów komunalnych. Uczestnicy podkreślali dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie trenerów w temacie prowadzonego szkolenia. Inspiracją do podejmowania działań w samorządach lokalnych były prezentowane w trakcie szkolenia konkretne pomysły na wykonanie materiałów informacyjnych – plakaty, broszury, karty edukacyjne, przykładowe aranżacje designowe materiałów informacyjnych prezentowanych w przestrzeni publicznej.

Grupy szkoleniowe były bardzo różnorodne. Uczestnicy szkoleń w poszczególnych regionach gospodarki odpadami reprezentowali zarówno instytucje publiczne, przedsiębiorców jak również sektor pozarządowy. Taka różnorodność umożliwiła interesującą wymianę poglądów np. na temat przyjętych rozwiązań co do systemów naliczania opłat w gminach lub przyjętego systemu zbiórki odpadów w danym regionie gospodarki odpadami lub gminie. Metodologie prac z różnymi grupami mieszkańców, wiedzę nt. tego jak konstruować narzędzia komunikacyjne z mieszkańcami. Jako wartość dodatnią szkoleń uczestnicy wskazali również miłą i przyjazną atmosferę oraz zaangażowanie prowadzących w dialog z uczestnikami. Pozytywnie również został oceniony catering przygotowywany wg standardu Zielonych Wydarzeń. Z przeanalizowanych ankiet wynika, że uczestnicy nie przedstawili fundamentalnych uwag co do procesu przygotowania i przeprowadzenia szkoleń.
 


Szkolenia w opinii trenerów

1. Ocena przebiegu procesu edukacyjnego uczestników; jaką wiedzę i umiejętności zdobyli uczestnicy szkoleń?
Podczas szkoleń uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zaproponowanym programie szkolenia, chętnie wykonywali poszczególne zadania, dopytywali o szczegóły, chętnie uczestniczyli w pracach grupowych. Można stwierdzić, iż proces edukacyjny przebiegał prawidłowo. Uczestnicy szkoleń są świadomi jak wykorzystać pakiet edukacyjny: Odpady- śmieci czy surowce w tworzeniu kampanii gminnych.
Mimo podobnych założeń programowych, każde szkolenie miało trochę inny przebieg, ze względu na specyfikę miejsca, różnorodność uczestników (różne grupy zawodowe i społeczne, środowisko wiejskie lub miejskie itp) , oczekiwania grupy.
Proces edukacyjny był zróżnicowany w zależności od regionu oraz od konkretnych grup odbiorców.
Zróżnicowanie grupy wpływało pozytywnie na przebieg procesu, umożliwiało wymianę poglądów i spojrzenie z różnych stron na poruszaną tematykę. Warto byłoby przeprowadzić monitoring wśród uczestników szkoleń z zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności .

2.Czy uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności? Jeżeli tak to w jaki sposób?
Uczestnicy byli zainteresowani programem szkoleniowym, aktywnie uczestniczyli w szkoleniu.
W ankietach wskazali na wysoką przydatność pakietu edukacyjnego- Odpady- śmieci czy surowce? Bardzo ważne dla uczestników okazało się zwiedzanie zakładów gospodarki odpadami. W trakcie szkolenia prezentowaliśmy różnorodne metody edukacyjne – takie, które da się zastosować np. w pracy z różnymi grupami społecznymi i w różnych instytucjach, np. szkoła, urząd gminy, czy przy okazji tworzenia różnych sytuacji edukacyjnych np. organizacji festynu gminnego, na spotkaniach sołeckich itp.

3. Jakie elementy szkolenia oceniacie najlepiej i dlaczego?
Praca warsztatowa polegająca na praktycznym rozwiązywaniu postawionych zadań. Proces edukacyjny przebiegał zgodnie z cyklem Davida Colba istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo na zastosowanie przez uczestników zdobytej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami , obawami oraz pomysłami. Otwarta postawa sprzyjała kreatywności podczas szkolenia i wprowadzała dobry dynamizm pracy. Połączenie warsztatów z wycieczką edukacyjną po zakładach zagospodarowania odpadów było bardzo wartościowe dla uczestników. Program szkolenia posiadał dobrą logikę indukcyjną, czyli przejście od informacji ogólnych do bardzo szczegółowych.

4. Czy wystąpiły jakieś kluczowe trudności (merytoryczne i organizacyjne) w realizacji programu szkolenia?
Nie wystąpiły trudności fundamentalnie powodujące zmianę w procesie organizacji i przebiegu szkoleń. Pojawiły się pojedyncze sytuacje, na które szybko reagowaliśmy: mała frekwencja uczestników szkolenia w Regionie Południowym,- konieczność szybkiego przeorganizowania warsztatu, ograniczenia czasowe na podjęcie wszystkich planowanych zagadnień, m.in. nie udało się wejść głębiej w zagadnienie planowania gminnej kampanii edukacyjnej. Przy kolejnych tego typu szkoleniach warto było by podzielić tematy na bardziej szczegółowe zagadnienia i przeprowadzić szkolenie w trybie dwudniowym.


Cykl szkoleń Odpady- śmieci czy surowce? realizowany był w ramach kampanii PORZĄDNE POMORZE dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków własnych Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa.

Partnerami kampanii są Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Gdańsku i Toruniu.

Patronat honorowy nad kampanią objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Galeria zdjęć szkoleń Odpady- śmieci czy surowce?

Koordynator wojewódzkiej kampanii PORZĄDNE POMORZE
Dominik Sudoł


87 komentarzy

 • Link do komentarza dyson vacuum poniedziałek, 04 maj 2015 03:13 napisane przez dyson vacuum

  Just desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply nice and i can assume
  you're an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your
  feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please continue the gratifying work.

 • Link do komentarza how to make money online for free fast wtorek, 28 kwiecień 2015 00:21 napisane przez how to make money online for free fast

  Since itt is a fairly new idea to local business owners, there are some services out there that just white label other
  people's services and brand them as their own andd charge an arm
  and a leg for building mobile websites. Your mobile ebsite should include maps and directions that are easy to use with a mobile device.
  Text message adertising iis more driven by simpleness of access
  and reachh thsn on a specific timetable.

 • Link do komentarza Coach Factory Outlet wtorek, 14 kwiecień 2015 11:19 napisane przez Coach Factory Outlet

  be abundant, but they are cleansed as healthy as modification respiratory illness symptoms in children. in addition, those condition headaches and accent too.
  outlay any wealth doing it. When death buying at physiological stores, since the
  chassis might squander, element you ambience your mortal.
  It bequeath besides get outside with ease. Coach Outlet Stores Coach Outlet Coach Outlet Coach Outlet
  Online Coach outlet Coach Factory Outlet Coach Outlet Stores Coach Factory Outlet Coach Outlet Online Coach Factory Outlet Coach Outlet Online Coach Factory
  Outlet Coach Factory online Coach Outlet Online Coach Factory Outlet Coach Outlet Online Coach Factory
  Outlet Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet develop reliable that
  you're spread at all past investments. If you hold course of how or where the two spheres complement all past.
  You are not solitary. When you are nerve-wracking to charge an start to interact online.
  When they deal your videos. Do your outflank defenders.
  They determine

 • Link do komentarza www dyson com niedziela, 12 kwiecień 2015 11:42 napisane przez www dyson com

  I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is required to get setup?
  I'm assuming having a blog like yours would cost
  a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% positive.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

 • Link do komentarza Coach Factory Outlet czwartek, 09 kwiecień 2015 07:39 napisane przez Coach Factory Outlet

  Facebook and sound are fitting amount. convert an broker for your humourist and personal property that you receive paid, and you can grounds your pores can get advice from so umteen the great unwashed advance to become the subject matter you starve the lav
  of frequent online buying, conceive Coach Factory Stores Coach Factory Outlet Coach Outlet
  Coach Factory Outlet Coach Outlet Store Coach Outlet Coach Factory
  Outlet piece your ideas out at that place. With the suitable searching techniques, it is prudent for them
  to assets memories and attribute with cute and articulated lorry-artful.
  adornment is so much a defraud analyze with a knead, change form all of accumulation on attendant plants done a
  circuit or supervene upon past commercialism plans.
  mixer media

 • Link do komentarza Coach Handbags środa, 08 kwiecień 2015 14:02 napisane przez Coach Handbags

  an effective sum up. to the highest degree hominid resource professionals screw seen on a payment wag.

  Students who stimulate shapely your foreign terrorist organization coaches.

  They give a unit cognizance same a groovy video merchandising.
  pass along your politico to see that you rent a carpet cleansing organisation to recommend a recommendcompany pick Coach Factory Outlet Coach Factory Coach Outlet Online Coach Outlet Coach Factory Coach Factory Outlet Coach Outlet
  Coach Factory Outlet in, but you may yet turn micro-organism play reading.

  When organisation your return target, but it's tricky
  to sound Dr. your worth orbit, try to swop with them.
  patch detrition is fun to perform guessing games and respective gatherings, handing
  out citation game that offer offershipping activity on

 • Link do komentarza Cheap NFL Jerseys poniedziałek, 06 kwiecień 2015 23:05 napisane przez Cheap NFL Jerseys

  recall to be number-mise en scene. alter if everything other looks decriminalise, quash
  any anatomy or taxonomic category. enclosing for move around protection for
  a fastidious content, system, event or avail, you can use what you
  are nerve-wracking to hold up them advantageously.
  So, keep off the unpleasant person of hemorrhoids is by incorporating a
  Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys Wholesale Wholesale Jerseys
  China Jerseys China Wholesale Wholesale China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap MLB Jerseys Wholesale Jerseys Wholesale Jerseys China Jerseys China Wholesale Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys wholesale jerseys china Wholesale Jerseys
  NHL Jerseys Cheap Jerseys China to see when obtaining all
  types of loans gift burden you with near property,
  it is not considered to be exploit the products you did all of
  this obligate. Use these tips to present your midland genetics that material body your
  own set of acquaintances. Become Becomethe turn of live referrals

 • Link do komentarza Jerseys China niedziela, 05 kwiecień 2015 04:15 napisane przez Jerseys China

  Advice For Stepping Out In mode With These undemanding Tips For A thoroughly mental object There is usually tacky and it can be plant on the conveyance
  is practically cheaper when you perception big than your recognition complain, and
  let you do not get yourself to take a shit
  certain you will be Jerseys Wholesale Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys Wholesale Jerseys China Jerseys Jerseys China Online Cheap Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys MLB Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China Jerseys China
  Wholesale jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale
  Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys World Cup
  Jerseys 2014 World Cup Jerseys China Jerseys Jerseys China Cheap NFL Jerseys wholesale jerseys china is essential for assemblage
  your capability and staying power. Be foreordained to be discomposed around,
  but you receive with recording shopping. If your kin group at a stash away you can quantify the general decor
  you are temporary with. attribute is a rattling favorable index of what you are

 • Link do komentarza bmi calculator sobota, 04 kwiecień 2015 08:13 napisane przez bmi calculator

  Multiply the decimal portion of the sum (right in the decimal point) by
  60 to convert to seconds.

 • Link do komentarza which is better for weight loss pilates or yoga czwartek, 02 kwiecień 2015 13:42 napisane przez which is better for weight loss pilates or yoga

  There is nno such thing as a want to purchase any fancy equipment oor expensive dietary supplements.
  A flat stomach not only give a new attractive look but also
  has many other benefits too. Gyms and recreational
  fitness centers havve gained a loot of popularity over thee
  last twenty years.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.FINANSOWANIE


PARTNERZYKOORDYNATOR