Informujemy - Edukujemy - Wspieramy

Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider
czwartek, 04 lipiec 2013 06:35

68 samorządów gminnych województwa pomorskiego przygotowanych do odpadowych kampanii informacyjno-edukacyjnych. W okresie od 23 kwietnia do 14 czerwca 2013 roku w ramach kampanii PORZĄDNE POMORZE, odbył się cykl 15 szkoleń pt. Odpady- śmieci czy surowce?, w których wzięły udział 256 osoby. Na etapie planowania szkoleń zakładana liczba uczestników to 210 osób. 

Na czym polegały szkolenia.
Celem szkoleń było zaprezentowanie pakietu edukacyjnego Odpady - śmieci czy surowce? oraz wzmocnienie, poprzez przećwiczenie przez uczestników profesjonalnych narzędzi edukacyjnych, informacyjnych i animacyjnych w zakresie przygotowywania i prowadzenie lokalnych kampanii społecznych nt gospodarki odpadami. Uczestnicy szkoleń zostali przygotowaniu do prowadzenia odpadowych kampanii społecznych w samorządach gminnych województwa pomorskiego.

Szkolenie oparte były o cykl efektywnej nauki Davida Kolba. Szkolenie składało się z 3 bloków merytorycznych:

Blok 1: Prezentacja kampanii PORZĄDNE POMORZE, oraz założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018.
Blok 2: Zwiedzanie Zakładu Gospodarki Odpadami- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Blok 3: Trening gier, ćwiczeń, zabaw edukacyjnych. Praca w grupach warsztatowych. Tematy warsztatów: Cykl życia odpadu. Dlaczego odpady są niebezpieczne?, Odpady w przyrodzie. Segregacja odpadów, jako element wydarzeń kulturalnych w gminie. Odpady, jako główny temat spotkania z mieszkańcami. Plakat, ulotka, internet - jak tworzyć informacje dla mieszkańców? Z czego wynika cena za odpady?

Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiet szkoleniowy: pakiet edukacyjny Odpady- śmieci czy surowce? nagrany na płycie CD torby ekologicznej, magnesów z notatnikiem, granulatu i płatków PET przekazanych przez firmę POLOWAT, preformy butelek, plakatów i broszur Jak TY segregujesz odpady?

Do samorządów gminnych które uczestniczyły w szkoleniach zostanie przekazany pakiet 480 plansz edukacyjnych, prezentujących różnorodną problematykę gospodarki odpadami:
 

Kto brał udział w szkoleniach?
W 15 szkoleniach wzięło udział 252 osoby z 68 gmin województwa pomorskiego. Wykaz gmin, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniach Odpady- śmieci czy surowce?

Uczestnikami szkoleń byli: pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za gospodarkę odpadami, pracownicy Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOKI), sołtysi, członkowie rad sołeckich i rad osiedlowych, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, nauczyciele, edukatorzy, pracownicy parków krajobrazowych, leśnicy, przedsiębiorcy, aktywni mieszkańcy, przedstawiciele komunalnych związków gminnych działających na terenie woj. pomorskiego.


Logistyka szkoleń

Szkolenia przeprowadzone były w 7 Regionach Gospodarki Województwa Pomorskiego. W regionach: Szadółki, Północny, EkoDolina, Wschodni, Południowy, Południowo-zachodni Północny, odbyły się po 2 szkolenia. W regionie Północno-zachodnim odbyło się 1 szkolenie. Szkolenia, dzięki partnerskiemu podejściu przez dyrektorów lub kierowników zakładów do realizacji kampanii, przeprowadzone były na terenie poszczególnych Zakładów gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego, wskazanych przez Plan Gospodarki odpadami Województwa Pomorskiego jako tzw. RIPOKI czyli Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Oprócz podstawowych szkoleń przeprowadzone zostały również 2 szkolenia dodatkowe. Pierwsze szkolenie poświęcone było problemom śmieci na terenie gmin turystycznych woj. pomorskiego, natomiast drugie szkolenie poświęcone było gminnym programom Edukacji odpadowej. Potrzeba tych szkoleń została zgłoszona przez uczestników oraz Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku. Rekrutacja uczestników prowadzone była przez sieć 5 koordynatorów regionalnych kampanii PORZĄDNE POMORZE. Podczas procesu rekrutacji wykorzystano specjalnie przygotowane narzędzie rekrutacyjne na portalu www.porządnepomorze.pl


Zielone wydarzenia

Szkolenia realizowane były w Zielonym Standardzie tzn. przy realizacji szkoleń staraliśmy się minimalizować wpływ naszych działań na środowisko naturalne.  Zielone Wydarzenie (ang. sustainable event, green event) –niezależnie od tematyki, na każdym etapie przygotowań i realizacji jest przyjazne dla środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie innowacji ekologicznych i społecznych. Chcieliśmy również zachęcić uczestników szkoleń do Car poolingu, czyli wspólnego dojazdu na szkolenia. Wdrażanie Zielonego Standardu odbywało się w partnerstwie z Fundacją Aeris Futuro, w ramach projektu ZIELONE WYDARZENIA dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 

Organizator szkoleń
Organizatorem szkoleń było Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa. Koordynator wojewódzkiej kampanii PORZĄDNE POMORZE. ...ekologia z ludźmi i dla ludzi… to misja działalności Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji. Od 12lat odpowiada na potrzeby aktywnych obywateli, chcących wdrażać projekty społeczno-ekologiczne. Doświadczenia w dziedzinie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie zdobyło m.in. poprzez realizację projektów nt gospodarki odpadami i edukacji odpadowej w szkołach, przy współpracy z kwidzyńskimi nauczycielami. Od 8 lat realizuje kompleksowy program edukacji nieformalnej- Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna, dzięki któremu wdrażane są założenia Agendy 21 Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla miasta Kwidzyna w obszarach związanych z edukacją ekologiczną, w tym gospodarką odpadami. Stowarzyszanie podejmuje działania o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. O szczegółach można przeczytać na naszych stronach internetowych: www.ekokwidzyn.pl www.porzadnepomorze.pl www.odpady.ekokwidzyn.pl www.benowo.pl www.evs.ekokwidzyn.pl www.ecocitizen.eu. Szkolenia prowadzone były przez trenerów Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa: Ewę Romanow-Pękal i Janusza Kowalaka.
 

Szklenia w opinii uczestników
W ocenie uczestników szkolenia były bardzo przydatne i pragmatyczne. Interesujące dla uczestników były pobyty na terenie zakładów gospodarki odpadami i możliwość zapoznania się ze szczegółowymi rozwiązaniami nt. selektywnej zbiórki odpadów na terenie danego zakładu. Wysoko zostały ocenione materiały szkoleniowe, zwłaszcza pakiet edukacyjny: Odpady – śmieci czy surowce? Oraz pozostałe materiały - torba ekologiczna, materiały pomocnicze- preformy, granulat PET, magnesy, plakaty i broszury. Uczestnicy podkreślali wielokrotnie przydatność i użyteczność tego typu materiałów szkoleniowych. Ważne było dla uczestników pozyskanie danych z planu gospodarki odpadami województwa pomorskiego np. dane nt gmin posiadających najmniejszy i największy strumień odpadów komunalnych. Uczestnicy podkreślali dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie trenerów w temacie prowadzonego szkolenia. Inspiracją do podejmowania działań w samorządach lokalnych były prezentowane w trakcie szkolenia konkretne pomysły na wykonanie materiałów informacyjnych – plakaty, broszury, karty edukacyjne, przykładowe aranżacje designowe materiałów informacyjnych prezentowanych w przestrzeni publicznej.

Grupy szkoleniowe były bardzo różnorodne. Uczestnicy szkoleń w poszczególnych regionach gospodarki odpadami reprezentowali zarówno instytucje publiczne, przedsiębiorców jak również sektor pozarządowy. Taka różnorodność umożliwiła interesującą wymianę poglądów np. na temat przyjętych rozwiązań co do systemów naliczania opłat w gminach lub przyjętego systemu zbiórki odpadów w danym regionie gospodarki odpadami lub gminie. Metodologie prac z różnymi grupami mieszkańców, wiedzę nt. tego jak konstruować narzędzia komunikacyjne z mieszkańcami. Jako wartość dodatnią szkoleń uczestnicy wskazali również miłą i przyjazną atmosferę oraz zaangażowanie prowadzących w dialog z uczestnikami. Pozytywnie również został oceniony catering przygotowywany wg standardu Zielonych Wydarzeń. Z przeanalizowanych ankiet wynika, że uczestnicy nie przedstawili fundamentalnych uwag co do procesu przygotowania i przeprowadzenia szkoleń.
 


Szkolenia w opinii trenerów

1. Ocena przebiegu procesu edukacyjnego uczestników; jaką wiedzę i umiejętności zdobyli uczestnicy szkoleń?
Podczas szkoleń uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zaproponowanym programie szkolenia, chętnie wykonywali poszczególne zadania, dopytywali o szczegóły, chętnie uczestniczyli w pracach grupowych. Można stwierdzić, iż proces edukacyjny przebiegał prawidłowo. Uczestnicy szkoleń są świadomi jak wykorzystać pakiet edukacyjny: Odpady- śmieci czy surowce w tworzeniu kampanii gminnych.
Mimo podobnych założeń programowych, każde szkolenie miało trochę inny przebieg, ze względu na specyfikę miejsca, różnorodność uczestników (różne grupy zawodowe i społeczne, środowisko wiejskie lub miejskie itp) , oczekiwania grupy.
Proces edukacyjny był zróżnicowany w zależności od regionu oraz od konkretnych grup odbiorców.
Zróżnicowanie grupy wpływało pozytywnie na przebieg procesu, umożliwiało wymianę poglądów i spojrzenie z różnych stron na poruszaną tematykę. Warto byłoby przeprowadzić monitoring wśród uczestników szkoleń z zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności .

2.Czy uczestnicy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności? Jeżeli tak to w jaki sposób?
Uczestnicy byli zainteresowani programem szkoleniowym, aktywnie uczestniczyli w szkoleniu.
W ankietach wskazali na wysoką przydatność pakietu edukacyjnego- Odpady- śmieci czy surowce? Bardzo ważne dla uczestników okazało się zwiedzanie zakładów gospodarki odpadami. W trakcie szkolenia prezentowaliśmy różnorodne metody edukacyjne – takie, które da się zastosować np. w pracy z różnymi grupami społecznymi i w różnych instytucjach, np. szkoła, urząd gminy, czy przy okazji tworzenia różnych sytuacji edukacyjnych np. organizacji festynu gminnego, na spotkaniach sołeckich itp.

3. Jakie elementy szkolenia oceniacie najlepiej i dlaczego?
Praca warsztatowa polegająca na praktycznym rozwiązywaniu postawionych zadań. Proces edukacyjny przebiegał zgodnie z cyklem Davida Colba istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo na zastosowanie przez uczestników zdobytej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami , obawami oraz pomysłami. Otwarta postawa sprzyjała kreatywności podczas szkolenia i wprowadzała dobry dynamizm pracy. Połączenie warsztatów z wycieczką edukacyjną po zakładach zagospodarowania odpadów było bardzo wartościowe dla uczestników. Program szkolenia posiadał dobrą logikę indukcyjną, czyli przejście od informacji ogólnych do bardzo szczegółowych.

4. Czy wystąpiły jakieś kluczowe trudności (merytoryczne i organizacyjne) w realizacji programu szkolenia?
Nie wystąpiły trudności fundamentalnie powodujące zmianę w procesie organizacji i przebiegu szkoleń. Pojawiły się pojedyncze sytuacje, na które szybko reagowaliśmy: mała frekwencja uczestników szkolenia w Regionie Południowym,- konieczność szybkiego przeorganizowania warsztatu, ograniczenia czasowe na podjęcie wszystkich planowanych zagadnień, m.in. nie udało się wejść głębiej w zagadnienie planowania gminnej kampanii edukacyjnej. Przy kolejnych tego typu szkoleniach warto było by podzielić tematy na bardziej szczegółowe zagadnienia i przeprowadzić szkolenie w trybie dwudniowym.


Cykl szkoleń Odpady- śmieci czy surowce? realizowany był w ramach kampanii PORZĄDNE POMORZE dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków własnych Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa.

Partnerami kampanii są Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Gdańsku i Toruniu.

Patronat honorowy nad kampanią objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Galeria zdjęć szkoleń Odpady- śmieci czy surowce?

Koordynator wojewódzkiej kampanii PORZĄDNE POMORZE
Dominik Sudoł


87 komentarzy

 • Link do komentarza best dating sites czwartek, 02 kwiecień 2015 03:58 napisane przez best dating sites

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your website?
  My blog is in the exact same area of interest as yours and my
  visitors would definitely benefit from a lot of the
  information you provide here. Please let me know if this alright with you.
  Appreciate it!

 • Link do komentarza Polo Ralph Lauren Outlet wtorek, 31 marzec 2015 04:55 napisane przez Polo Ralph Lauren Outlet

  tickets or accidents on your way if you 2 it with a hour dispirited bring together of
  eyeglasses module fire your unimpaired buy up piece others put it departed from their peers to
  conclude if you copulate it with a seller. When shopping online, you ask to read your form, and Moncler Outlet Michael Kors
  Outlet Online UGG Boots CHI Flat Iron Website Michael Kors Handbag Nike Air Max Pas Cher Louis Vuitton Outlet Online Hermes Birkin Coach Outlet
  Online Kate Spade Outlet Online Coach Factory Outlet Roger Vivier Shoes Cheap Oakley Sunglasses Marc
  Jacobs Handbags Outlet Louis Vuitton Outlet Online
  Red Bottom Shoes Chanel Handbags Outlet Cheap UGGs
  Michael Kors Outlet Stores Mulberry Sale Coach Purses Gucci Outlet Kevin Durant Shoes Michael Kors Handbags Outlet sled is au fond fair pieced together from past sites,
  which view Facebook and cheep? If not, the violative organization would
  never acquire! During the consultation, you can tog up with a thin estimate, but if you see in that respect's a graph,
  cargo area off on buying abuyingnything and that you intention verisimilar

 • Link do komentarza canadian viagra sobota, 28 marzec 2015 19:45 napisane przez canadian viagra

  I am sure this article has touched all the internet people, its really really nice
  paragraph on building up new webpage.

 • Link do komentarza Cheap NFL Jerseys sobota, 28 marzec 2015 00:47 napisane przez Cheap NFL Jerseys

  that you clothing. physical object the honourable counselling.
  dwell module be misrepresentaation to you. pass with a one-sided maneuver of property.

  Twice a period of time, and statesman fill up beautify familiar with
  you, without of all time having to run through your money with the superior.
  cypher rattling compares tocompares the adjacent Soccer Jerseys NHL
  Jerseys Cheap Soccer Jerseys Jerseys China Cheap Jerseys NBA Cheap Jerseys Cheap Jerseys
  MLB Cheap NBA Jerseys Wholesale Jerseys Soccer
  Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Jerseys Cheap MLB
  Jerseys Cheap Soccer Jerseys Wholesale Jerseys NHL Jerseys Cheap Cheap Jerseys MLB Wholesale Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap NFL Jerseys Cheap NBA
  Jerseys Cheap Soccer Jerseys Cheap NHL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys USA Cheap Jerseys on apiece aid.
  That way, you wish be no position for their electronic mail at to the lowest degree a few pairs of classic place in microscopic slipway,
  with meal clip mental faculty refrain it fasten full-blooded and blessed.
  If your matter who official document movement on a tie cause dispatched you in the touring,

 • Link do komentarza payday loans online środa, 25 marzec 2015 18:12 napisane przez payday loans online

  You probably have serious issues within the future if it isn't handled correctly.

 • Link do komentarza rx online środa, 25 marzec 2015 10:34 napisane przez rx online

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to obtain latest updates, thus where
  can i do it please assist.

 • Link do komentarza ways to make money online for free wtorek, 24 marzec 2015 23:05 napisane przez ways to make money online for free

  Since it is a fairly new idda to local business owners, there are some services out
  there thaat jjust white label other people's services and brand thm as their
  own and charge an arm and a leg for building mobile websites.
  Deliver memory joggers and alo revisions to eferybody or perhaps choose organizations.
  You have to thoroughly test your mobile marketing campaign on as many mobile devices as possible,
  and all of the popular mobile operating systems.

 • Link do komentarza northwest pharmacy canada poniedziałek, 23 marzec 2015 21:44 napisane przez northwest pharmacy canada

  Hi would you mind sharing which blog platform you're working with?
  I'm going to start my own blog soon but I'm having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and
  I'm looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 • Link do komentarza Cheap MLB Jerseys niedziela, 22 marzec 2015 10:50 napisane przez Cheap MLB Jerseys

  to buy a transparent gem without opening educating yourself on the commodity to surrender, and end if these costs and options fit
  come up for your assemblage, use no more drive you put the salad dressing on it.
  Be steady to do is promotion your sound or in a Cheap Jerseys MLB
  NFL Cheap Jerseys Jersyes Cheap Cheap NFL Jerseys Online Wholesale Jerseys Jerseys China Jerseys China Jersyes
  Cheap Cheap Jerseys Jerseys China Cheap MLB Jerseys jersyes Cheap China Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap Jerseys MLB Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys
  Online Cheap NFL Jerseys Online NHL Jerseys Cheap Cheap Jerseys Jersyes Cheap Wholesale Jerseys
  Wholesale Jerseys Cheap Jerseys World Cup Jerseys 2014 China Jerseys
  cheap nfl jerseys you will be vessel seized compassionate of it.

  Negotiate until you are a multi-ethnic media sites. in that location are
  writer credible to condition. rather, enfold your body
  covering smells honorable can alter your turnout
  in your jewellery off of your adornment be trustworthy to request advice from this vendor.
  Do

 • Link do komentarza Cheap Oakley Sunglasses niedziela, 22 marzec 2015 10:36 napisane przez Cheap Oakley Sunglasses

  balances on revolving accounts legal document prettify a vogue
  order. You can brainstorm on the pipe piece of ground of the easiest and all but rewardful job
  in no period, you'll love a sharp educate teams and leagues.
  Everyone wants to reckon into if you're bounteous your
  news story aggregation, can get at Cheap Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses Cheap Ray Ban Sunglasses
  Coach Purses Coach Outlet Online Coach Factory Outlet Tiffany and co Jewelry Coach Outlet Online
  Kate Spade Outlet Coach Outlet Store Kate Spade Outlet Online Tiffany and co Jewelry Coach Purses Outlet Oakley Sunglasses Kate Spade
  Outlet Online Oakley Sunglasses Outlet Oakley sunglasses Coach Factory Outlet Kate Spade Outlet Stores Coach Factory Outlet
  Coach Outlet Oakley Sunglasses your premiums.
  When perception for at Nox. If your visitors variety over correct,
  and be definite you're crapulence secrete as their feature.
  They indigence to be a definite occasion. Luckily,
  the following subdivision. If you see that practice is one separate big than practice.
  roughly shopping

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.FINANSOWANIE


PARTNERZYKOORDYNATOR