Mapa regionów gospodarki odpadami woj. pomorskiego

Sprawdź jakie działania w tematyce odpadowej podejmuje twoja gmina, wybierz swój region gospodarki odpadami klikając go na mapie.


Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest system rozwiązań regionalnych. 

Zgodnie z ustawą o odpadach region gospodarki odpadami to obszar liczący co najmniej 150 tys. mieszkańców, oparty na funkcjonowaniu Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniających w zakresie technicznym wymagania najlepszej dostępnej techniki.

W województwie pomorskim wyznaczono 7 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, z których najmniejszy to Region Południowo - Zachodni liczący 150 547 mieszkańców, największy to region Szadółki liczący 597 490 osób.


Efekty wprowadzenia systemu:

- objęcie systemem wszystkich mieszkańców gminy – likwidacja zjawiska dzikich wysypisk - poprawa stanu środowiska

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska

- upowszechnienie segregacji „u źródła”

- powstanie nowoczesnych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych

a

a