Kampania informacyjno-edukacyjna

„Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego”

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897) nakłada na samorządy gminne nowe rozwiązania dotyczące systemu gospodarki odpadami. Ustawa szczegółowo opisuje system gospodarowania odpadami i zakłada, że nieodłącznym elementem wprowadzenia nowych zasad ma być edukacja ekologiczna mieszkańców, nie precyzując w jaki sposób informować i edukować. Aby nowe regulacje wprowadzane przez gminy były efektywne, mieszkańcy muszą poznać i zrozumieć nowy system i wynikające z niego obowiązki.

Projekt ma na celu wzmocnienie samorządów gminnych w realizacji obowiązku edukacji ekologicznej w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami. Głównymi założeniami projektu są szkolenia dla pracowników administracyjnych, opracowanie skutecznych narzędzi i materiałów informacyjnych i edukacyjnych, przekazanie istoty i zasad prowadzenia kampanii społecznej, stworzenie platformy wymiany doświadczeń i możliwości współpracy partnerskiej pomiędzy gminami, kluczowymi instytucjami w systemie gospodarowania odpadami jakimi są regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz podmiotami zajmującymi się edukacją ekologiczną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły).

Efekt ekologiczny projektu powstanie dzięki kaskadowej konstrukcji projektu – najlepsze rozwiązania zostaną wypracowane przy współpracy regionalnych liderów ekologicznych (pracowników jst, Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, przedstawicieli organizacji ekologicznych, sołtysów, nauczycieli etc.). Rozwiązania zostaną przekazane samorządom lokalnym, które wdrożą je według jednego modelu. Cele projektu:

Cel główny: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie gospodarki odpadami, minimalizacji powstawania odpadów, segregacja odpadów i minimalizacja ilości odpadów wytwarzanych u źródła.

Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie samorządów, w tym głównie pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za wdrażanie zapisów nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych liderów ekologicznych (liderzy ekologicznych organizacji, pracownicy instytucji prowadzących regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych) poprzez przekazanie wiedzy nt. prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych.
2. Budowa nieformalnej sieci współpracy województwa pomorskiego (forum doświadczeń) samorządów lokalnych, instytucji, organizacji ekologicznych, RIPOKów, współpracujących ze sobą, tworzących partnerskie projekty, w celu informowania i edukowania mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa pomorskiego.

Pliki do pobrania:
- Szczegółowy opis projektu
- Koordynatorzy regionalni kampanii
- Raport z debat
- Identyfikacja wizualna
- Dane kontaktowe - Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych w województwie pomorskim


a

a