Dyrektywy

Dyrektywa z dnia 21 maja 1991 r.
dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

Dyrektywa z dnia 26 kwietnia 1999 r.
w sprawie składowania odpadów

Dyrektywa z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów  oraz  uchylająca niektóre dyrektywy

Ustawy

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391)

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, 
poz. 897)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21)

Ustawa z dnia 25 stycznia 2012 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

Akty prawne

Na nich opiera się cała odpadowa rewolucja. Wykaz kluczowych, unijnych i krajowych aktów prawa z zakresu gospodarki odpadami oraz pokrewnych w jednym miejscu. Możliwość przejrzenia i pobrania najważniejszych, aktualnych ustaw i rozporządzeń, dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami w Polsce.

Rozporządzenia

a

a