Program Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Najważniejszy regionalny dokument strategiczny, wyznaczający cele i kierunki z zakresu gospodarki odpadami w woj. pomorskim oraz powiązane z nim dokumenty krajowe. Zawiera szczegółowe odniesienia liczbowe do powiatów i gmin województwa pomorskiego i wskazuje najważniejsze inwestycje odpadowe naszego regionu. Spaja nowy system na poziomie regionu - ukierunkowuje strumień odpadów, określając przynależność gmin do tzw. regionów gospodarki odpadami.

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 (PGOWP 2018) został sporządzony zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późniejszymi zmianami), która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami oraz ich aktualizacji nie rzadziej niż raz na 6 lat (zmiany wynikające z art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późniejszymi zmianami).
PGOWP 2018 uwzględnia działania mające na celu utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami zgodnie z aktualną Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym planem gospodarki odpadami 2014.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw znosi obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami szczebla gminnego i powiatowego czyniąc wojewódzki plan gospodarki odpadami dokumentem, którego zapisy bezpośrednio realizują gminy (rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami).

a

a